Close
One Photos - kN3wU6vvDCjrVmt5Zpq8KX7W1.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ސިޓިންރޫމް، ފުލެޓުތަކުގެ ސިޓިންރޫމްތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުވެފައި ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FEc0jTF4Fk54zhuVGyZccB1Lz.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ބަދިގެ، ފުލުޓުތަކުގެ ބަދިގޭގައި ހުންނަނީ ކަބަޑު ސެޓުތައް ޖަހާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YkKaJ3SjcQP3p7tOSw3MrbDEF.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ބަދިގެ، ފުލުޓުތަކުގެ ބަދިގޭގައި ހުންނަނީ ކަބަޑު ސެޓުތައް ޖަހާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - G46zkI4ZBWZDo4EwZd92CK0Nb.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ކޮޓަރިއެއް، މާސްޓާ ބެޑްރޫމާ ހިލާފަށް މި ކޮޓަރިތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުދި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LfRQf5HrHlOw8NtmxD2EdAoMp.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ކޮޓަރިއެއް، މާސްޓާ ބެޑްރޫމާ ހިލާފަށް މި ކޮޓަރިތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުދި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - GyVaxV4gO8CwzTEErnjyjuLsB.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ކޮޓަރިއެއް، މާސްޓާ ބެޑްރޫމާ ހިލާފަށް މި ކޮޓަރިތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުދި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Sb58MXspBHCbLzaG9JCNu5LBp.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ސިޓިންރޫމް، ފުލެޓުތަކުގެ ސިޓިންރޫމްތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުވެފައި ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IyeFZCQlGwAwqNdWxQwL8ZUfj.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ސިޓިންރޫމް، ފުލެޓުތަކުގެ ސިޓިންރޫމްތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުވެފައި ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - J2sdm7VIpRRvbKaPJpBi7sxlF.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ސިޓިންރޫމް، ފުލެޓުތަކުގެ ސިޓިންރޫމްތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުވެފައި ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 42cUsyrMKu0VcqABdQJjscMs8.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ސިޓިންރޫމް، ފުލެޓުތަކުގެ ސިޓިންރޫމްތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުވެފައި ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yED9h5nKCa4ZtAb7A8N7JPl7v.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ފާހާނާ، ފާހާނާތައް ކުދި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 20NFjwdJEWtAs9rfrL5HFoLtm.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ކޮޓަރިއެއް، މާސްޓާ ބެޑްރޫމާ ހިލާފަށް މި ކޮޓަރިތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުދި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gfmvFB4OsRIaa9gCStxvKgK1Y.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ސިޓިންރޫމް، ފުލެޓުތަކުގެ ސިޓިންރޫމްތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުވެފައި ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - thCIkfhyQSGhwzTbjreaj07si.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ފާހާނާ، ފާހާނާތައް ކުދި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ib7Q9heF8bdi58zdnhWTa6RQy.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ފާހާނާ، ފާހާނާތައް ކުދި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ApiINFu7R0UTAPXF8mVjt3mk2.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ މާސްޓާ ބެޑްރޫމް، މާސްޓާ ބެޑްރޫމްތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Tqgq0yqxW9pHkKYhexYZMw4uX.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ މާސްޓާ ބެޑްރޫމް، މާސްޓާ ބެޑްރޫމްތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1WiPRBK93Ko1SKSQKgYUYQAWU.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ސިޓިންރޫމް، ފުލެޓުތަކުގެ ސިޓިންރޫމްތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުވެފައި ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 66hb6z8l6gSiKDmrQtdwG2GXS.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ސިޓިންރޫމް، ފުލެޓުތަކުގެ ސިޓިންރޫމްތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުވެފައި ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OGZ81GAs9FePoBX9NXHfKwLiM.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ބަދިގެ، ފުލުޓުތަކުގެ ބަދިގޭގައި ހުންނަނީ ކަބަޑު ސެޓުތައް ޖަހާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wSeNGAfM5oXebby1p4wUOvbtx.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ސިޓިންރޫމް، ފުލެޓުތަކުގެ ސިޓިންރޫމްތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުވެފައި ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mqdNNhFHg5xZilTj48psv076G.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓު ބޭރުން، ކޮންމެ ފުލެޓެއްގައި ދެ ލިފްޓު ހުރޭ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oMtQubbgyb4pc8rFrdf4Zw8Ux.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ ބަދިގެ، ފުލުޓުތަކުގެ ބަދިގޭގައި ހުންނަނީ ކަބަޑު ސެޓުތައް ޖަހާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Tqgq0yqxW9pHkKYhexYZMw4uX.JPG
6 ޖޫން 2022: ހުޅުމާލެ، ނޫސްވެރިންނަށް ވިނަރެސް ފުލެޓުތައް ދައްކާލުން: ވިނަރެސް ފުލެޓެއްގެ މާސްޓާ ބެޑްރޫމް، މާސްޓާ ބެޑްރޫމްތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން