Close
One Photos - uS65a6qDq9UauQEabrw9RK9me.jpg
17 މެއި 2021، މާލެ: މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވައިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
One Photos - vlYYjv76Dr4202i8XNJPvzQNL.jpg
17 މެއި 2021، މާލެ: މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވައިކުރުމަށް ބޭއްވި އޮންލައިން ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އަދި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިން -- ފޮޓޯ/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
One Photos - Ktx1hXGFwhsmJoQVM6vxna1o0.jpg
17 މެއި 2021، މާލެ: މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވައިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އަލަށް ހުވާކުރެއްވި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު -- ފޮޓޯ/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
One Photos - O7pEOERi3uUygPCC0zTWK5sHy.jpg
17 މެއި 2021، މާލެ: މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވައިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އަލަށް ހުވާކުރެއްވި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ހުވައި ލައިިދެއްވި ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ -- ފޮޓޯ/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
One Photos - 5gqOyCoTw5Wjw91XSiF4Qbscy.jpg
17 މެއި 2021، މާލެ: މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވައިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މާލެ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދާއި އަަލަށް ހުވާކުރެއްވި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު -- ފޮޓޯ/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
One Photos - gDfezCXTd0aczY9NGxekKEbyu.jpg
17 މެއި 2021، މާލެ: މާލޭސިޓީގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވައިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
One Photos - YFvMYveg3m9dXT8aVUCfANRdm.jpg
17 މެއި 2021، މާލެ: މާލޭސިޓީގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވައިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
One Photos - vF0dfhFIPlTmBoIWS8BKE1NSM.jpg
17 މެއި 2021، މާލެ: މާލޭސިޓީގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވައިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް