One Photos - yxqlhWWCXsamB0kQLi1CC1qVT.jpg
14 މެއި 2021، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލައިލުމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިން އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
One Photos - O4Si5UFkxYASLn0a89OqesuT0.jpg
14 މެއި 2021، ހއ. އިހަވަންދޫ: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި -- ފޮޓޯ: ނެކްސްޓް އިފެކްޓްސް ފޮޓޯގްރަފީ
One Photos - Z6UhTB5sdq8sBtk9Ju9rzgbjK.jpg
14 މެއި 2021، ހއ. ހޯރަފުށި: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި -- ފޮޓޯ: ފުލުހުން
One Photos - DANvj5GLZN4wo1YY4HZdCikQL.jpg
14 މެއި 2021، ހއ. ހޯރަފުށި: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެރަށު ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލައިގެން ގޮސްފައި -- ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު / ސޯޝަލް މީޑިއާ
One Photos - sVlTK3rdx6OLXozbwRZL021FR.jpg
14 މެއި 2021، ކ. ދިއްފުށި: އުދަ އަރައި ދިއްފުށީގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ
One Photos - tY9sHZ9uGJybTMzBLp6CCE6ZV.jpg
14 މެއި 2021: ކ. ދިއްފުށި: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ
One Photos - SBkAuI98ajo5HmNEFsofdrDb5.jpg
14 މެއި 2021، ހއ. އިހަވަންދޫ: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި -- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - qrJoNgo8Vm6vCbHMWk1mPURsa.jpg
14 މެއި، 2021، ރ. ވާދޫ: ވާދުއަށް އުދައަރައި، މަގުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --
One Photos - SwqcKYScLFjzKD90QzM3a3DRd.jpg
14 މެއި 2021، ރ. ވާދޫ: އެރަށު ކައުންސިލު ގުދަނުގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފައި -- ފޮޓޯ: ވާދޫ ލައިވް
One Photos - wDMJmiEv4Wo1L8YePTsUGTpA3.jpg
14 މެއި 2021، ރ. ވާދޫ: އެރަށު ކައުންސިލު ގުދަނުގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފައި -- ފޮޓޯ: ވާދޫ ލައިވް
One Photos - 3SUT6kFOxSwAr89Z5lggUkak3.jpg
14 މެއި 2021، ހއ. އިހަވަންދޫ: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި -- ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު / ސޯޝަލް މީޑިއާ
One Photos - J57ecdGfWNgCwxoYGnKaGh7Gq.jpg
14 މެއި 2021، ސ. ފޭދޫ : ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިން އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
One Photos - XpVkOf1d7xGDvMP4mTltpR30C.jpg
14 މެއި 2021، ހއ. ދިއްދޫ: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިންނާއި، ރަށު ކައުންސިލާއި ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
One Photos - iEvcrU9cKcOjGdWmYyLOpra7G.jpg
14 މެއި 2021، ހއ. ދިއްދޫ: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިންނާއި، ރަށު ކައުންސިލާއި ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
One Photos - aJtgqAHvyXC96ZtVLbJMedgxR.jpg
14 މެއި 2021، ރ. ވާދޫ: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި، ރަށްވެހިން އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ހުސްވެފައި -- ފޮޓޯ: ވާދޫ ލައިވް