One Photos - j4ZGOmxHAZxdBxsJcT9fYVBsl.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5vWUijwIFnO8uhFVduFmKbwcU.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - OMxkTkUf63n6YXAM6VyOWPwqW.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - T1KBsNpxgPSLU7baT0zsgs3s2.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5Eci92q5Niy7L0CjL9XFBLXa4.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - D52ulIZK7nILcGQDOfuw7iBjC.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 6XND7y8lzAj70GU0zGS8oURNr.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝިމާޒް އަލީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tXMLKiKFIavpfgCME03X6zH34.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ހިދާޔާ ނަސީރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 7ExW2JW7qnD7vnvdeDpHl2PhV.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މީރާގެ އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ރެވެނިއު ސާވިސް އަހުމަދު ޝަރީފް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - rlGBMLmAKLOXNjultfHX6r7EH.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މީރާގެ އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެންފޯސްމަންޓް ފާތިމަތު އަމީޒާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - eh12mTftvEl1clmpMK8DpC2sB.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ސަމީރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ulShWymP0NMlnau3pIzOEdK03.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ojasX8x17UT54BzTwVn2TCPPL.JPG
01 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް