One Photos - voFkyePjih4e5JxgpVFqRAeH5.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YexQXIFw5pMaoqgpOXkgGXgV5.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 4pNLrpFuYNpnuIWD3oUdoCIK8.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - L4wWhiJG0LHs0G0vDZDWdh74I.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MsgzDebRs32yrrsjaPxXOhLL6.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xDJF4iqqHHYxbMZGVVaNdQSUL.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lFTbRBtnBDrBCdOnYgpGBB73q.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - n95ydGkknch36J5xABfLm2NvL.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HR4t4xnqX3YabMvePj2zS1wr2.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MLvYihWd6SgMBMFKmsFnyJNVW.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - zOpH9TERayPrjSaZhBJ95YG8Q.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - IVIxEqCT3sY6yAGqMsmvL9HNu.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Lgq9aF5Zgemcony1BN6YEMlwe.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - URdFWwYAASq7DGQzwUl25wCEH.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ތޮލާލް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5AwmTZ2Dz5y8Svi149wH5Daji.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެތުލެޓިކްސްއަށް ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ މައިޒާން އަލިމަނިކު (މައިޒާން އަލިބެ) ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5Ytih7L4qY0jvGy6y2k3JXsy5.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެތުލެޓިކްސްއަށް ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ މައިޒާން އަލިމަނިކު (މައިޒާން އަލިބެ) ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - e464D64nlWirEMYugl4PomoM8.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XOUeUV0OWDSpqIC9bU3CqwPSU.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - OmVjqUFBPzQsMsZkSaywseCIE.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - gey3cEe18DyYhLFvGwsYxmcax.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hwFxxd1UeYH77bwSfupr1s4Xk.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - vMmZJ6SL6IoqDNwUzMNLSzkam.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - W5ENrqgYuS3PPAaS9v0QA6jdH.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - VQAQyaH8PIvXOfWRtjXax16T7.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - OqyUUhWSwm608FBEHg3U3DjMX.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 6vYtZaK29P9BWguZW3HcOxKAf.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hUFwHRad2YlYzhk3bkeafep7j.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 6OtaBddBgMle5JbRGgUcgUZ1j.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - dJbCeHf4lh1LuK3ANynAGYCcS.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު - ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - zmlhAKejbfSBQph3NxtdDUIXL.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - T06B4XDHUuFCbUMum72vXp7dw.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - K2TBVF7i2lILky0JoDCdV5VwO.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - rWglMWWW8GnWy2WePZZWUVCCq.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - WOystZH720fbhYrCiiHByEJE7.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MwY6JH2teRzZAX0gzMooxzaVU.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - sS9msPta3Tq7Rb9JA4R6WWq0O.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YCbRAtyVRldjFXHGXqJvlZ3kL.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު ޒާހިރު ހުސައިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - X8KKsp93LeK0xBWGAzShzxhEj.JPG
16 ޖެނުއަރީ 2021، މަލެ، މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު ޒާހިރު ހުސައިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް