One Photos - pne9AoCo81y7Q2bkCJ66tUKcI.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - anAdfer6ACa8DwIMcksLoiVqm.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xM0JjacO5RRYMi4Y1EjRHJvGM.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 64QiBWzhXEErTMamO6n0TCdKi.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5xdk28Vr5oEi3KC5RcqShIXe4.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - J2UNCZzeDRbq9QDwoxcBbDO7n.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - UHcd6Ftg2Y6BInTLmrkIAe8Ix.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Dpp0GFV6a0YigNEkAHUmoTmfH.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 4jz6xqdAYTEk2TW60mebKGOXc.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - SVt0yNNwWPac9aYzYHFmnBTMa.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - F1wW5Irz2cpoNCvX5xj0GGqVt.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9iMvAuyDXH8nzlu9RpOVoIRYr.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - vDzxINSTgiOVhhTFwcIioxyiy.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ESP5cNoLmOvEkfOwlczQ2b2lt.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 7k5ZPui2TocG9xRU2U5jCzNNT.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - GTGcR48v1IjGCUJY3qKnBGMxm.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - PxAGS0YQWe23rHOvzfMR6NBsj.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރޭޕް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް