12 އޮކްޓޫބަރު 2020، ހުޅުމާލެ، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޑީއީޑީ) އިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އިންޓަލިޖަންސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެރިން ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަން. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި 100 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ ހިރޮއިންނާއި ޕާޓީ ޑްރަގްސް ވަނީ ހޯދާފައި.

One Photos - neK1SEyhvTZB4Ubco6LpxIk3b.jpg
12 އޮކްޓޫބަރު 2020، ހުޅުމާލެ، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޑީއީޑީ) އިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އިންޓަލިޖަންސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެރިން ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން، މި އޮޕަރޭޝަންގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ ---- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - BsbQrDYEtWkKXM7jADlRQN9L9.jpg
12 އޮކްޓޫބަރު 2020، ހުޅުމާލެ، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޑީއީޑީ) އިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އިންޓަލިޖަންސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެރިން ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ، މި އޮޕަރޭޝަންގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ--- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - dmf3x3bolB1SMaiAukWWGCxNL.jpg
12 އޮކްޓޫބަރު 2020، ހުޅުމާލެ، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޑީއީޑީ) އިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އިންޓަލިޖަންސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެރިން ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން . މި އޮޕަރޭޝަންގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ ---- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - AArZoK534PngwQ3Awk9VayYTC.jpg
12 އޮކްޓޫބަރު 2020، ހުޅުމާލެ، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޑީއީޑީ) އިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އިންޓަލިޖަންސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެރިން ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ، މި އޮޕަރޭޝަންގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Sozi86g7XmFakcC1zHDirRp56.jpg
12 އޮކްޓޫބަރު 2020، ހުޅުމާލެ، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޑީއީޑީ) އިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އިންޓަލިޖަންސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެރިން ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ހޯދާފައިވާ މަސްތުވާ ތަކެތި، މި އޮޕަރޭޝަންގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ --- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
One Photos - 82vW46N0a41n2OwoZaNBjf0v9.jpg
12 އޮކްޓޫބަރު 2020، ހުޅުމާލެ، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޑީއީޑީ) އިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އިންޓަލިޖަންސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެރިން ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން، މި އޮޕަރޭޝަންގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން