One Photos - mxZ1iWNioT0cDP5vcC8t4wHq3.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - b8A8mJx9OUcAOWe4tiykAcAFE.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Ty0CVhpihkTbUuqf8ihLuMT2V.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - itcnd8fjBHX6Ab6qoSzKyAn1M.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 7Fnr7ncJYtfDIQp9m1feBAu1O.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Kg4Ko7asSny0rJXCr1lgzNiHa.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - FLsMBVii10grBGGqutNiitdQg.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - X3GUo0om2ZlmLxwlOhc0dWMA9.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - h4g8cgugZZ96lhqmVLRYxSwh6.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - V1ScsPsf6l26XLw8wxlxD7fy3.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - eIyKFWLPQnNHsDzPmfBpmpUf9.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - gl4eDyJ5PNVUz6CekiJbRHryX.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - n3BemKaU8di3d8jjsx7sqFzKj.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - xUzJUj09aOxFwYoF7yvFAmHds.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - whHbNezbDSoPeGcl09LODxUas.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - hDyw3L8kA78aAtzadKrOUVGct.jpg
One Photos - 7QOGBysGaGq5MP3REui2u7ai4.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - aQbL3uzILKq4RH3ahIovzd6SX.jpg
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސައިކަލުބުރުގެ ތެރެއިން. އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވީކަމަށްބުނެ ފުލުހުން މި ސައިކަލުބުރު ރޫޅާލާ 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން