One Photos - 27gHEj5EwoEFdj4TWkPKdBq7a.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 3Q4MlqVRbD7kBUGHKryJffEC2.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - L90ALWUxTNrP04U8DDdNQhBKO.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެރަށުގެ ބައެއް ރައްޔިތުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަން ބަނދަރުމައްޗަށް ނިކުމެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - YDGlsBCZTgPkq08NSoF5cbWcl.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - SQBNbcaCC06TWTmIHwD709bke.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - wVj2XRTZR7bYVB166NHRCEI3y.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - kEyRbO1WIIkTD1jhyZ55ffU7D.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - UEz9rEuawOPRtv3teYyKsii8g.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - jhxdGASyF3H0wlw9rK0ho1MO8.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 4iSLZ8bJGeUmhJPbHZGvvaDhW.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - q2AQXwKIosAkR7weZtEWmc7wg.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންކުރާ އެމްޓީސީސީގެ މަހާ ޖައްރާފު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - XEwNhiQNt3kBjflx2iRgO3QyB.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި އެރަށުގެ ބައެއް ރައްޔިތުން އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - fn9tkVRNG0slPBKaJQjtQnsKT.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި އެރަށުގެ ބައެއް ރައްޔިތުން އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - LLSwmF5FLqgS81QSwsiHyD08P.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި އެރަށުގެ ބައެއް ރައްޔިތުން އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - mMNDQxNFTmfM4Sv37UsqMVH5M.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - cBNQBPrATCfBVlTpN8NGBl2KO.jpg
23 އޯގަސްޓް 2020، ކ.ގުރައިދޫ، ކ.ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން