One Photos - vzLvJc1sMOFRmj1yi8nNAricG.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 9FJ2fQLRlEW3LiHQfrwuGEiXD.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 2EUokMtSkotjWfE0nXKOkBvhL.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Vbo6gdshlfm8xFWOnPakWq6Mc.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - W7R2FihFnzoSkCU38xzq6GAsC.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރަން ގޮސްފައި --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - s4pzOSeAGdVMznXSM2GqG0x6z.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - TJFIbj50cnYfLtXUW9Qd2Uvyd.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 4QPTcSsEn89FWtVHnMUcbSUUQ.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - keQUz1BhKZJ1JaRYFhQij5Dns.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 17PYzxTwUOPJ83bHQuIME4uaF.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރުން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 1VcIQF3phbkfd3aJEuJgt45Jv.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - j78082efwCEKskg7wmqwFf5Pv.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯއެއް ނަގާލަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - VsI0zLVd6cqVeGfuzzNzVnwQR.jpg
31 ޖުލައި 2020، މާލެ، މިއަދުގެ އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބަޔަކު އީދު ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯއެއް ނަގާލަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން