ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވަން ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ބޭނުން ނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ ކުލި މީރާއަށް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައިފި

ޖުމްލަ 86 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި، ގިނައީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން

ހުރިހާ ރައީސުން މަރުކަޒީކޮށްގެން ކުރި ވެރިކަން ލާމަރުކަޒީ ކުރި ދެ އަހަރު

އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

ބިން ޕްލޭން ކުރުމުގެ ގާނޫނުން ރައްޔިތުން އަޅުވެތިވާނެ: ބޮނޑޭ

ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން އައި އުސޫލު ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ބައެއް ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކު ހުންނަގޮތުން މުޅި ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލިގެންދޭ: އިމްރާން

ކައުންސިލްތަކުގެ މިހާރުގެ ރައީސުންނާއި ނައިބުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނުނެގޭގޮތް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ކައުންސިލްތައް އުވާލަން ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު، ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯޓުދެއްވައިގެން ބޭރު ކޮށްލައިފި

ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަނީ

... 7 ...