ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން ބޭއްްވޭނެ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ނޯންނާނެ: ޝިޔާމު

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް، ސަރުކާރު ސިޔާސަތުތައް އެކަނި ވިއްކޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާނަމަ ދެކޮޅު ހަދާނަން: ނިޔާޒު

ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަހަށް ބޭއްވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

136 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ސިއްހީ ނިޒާމް ލާމަރުކަޒުކުރަން، އެކަމުގެ ނަތީޖާ އެބަފެނޭ: ރައީސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހައިކޯޓަށް

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ކެމްޕެއިން ކުރަން ފުރުސަތު ނުދޭ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަން: އިދިކޮޅު

ޖުމްލަ 114 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި، ގިނައީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން

އަމާޒަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ރިޝްވަތު ހުއްޓުވުން: ޝިއުނާ

ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވަން ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ބޭނުން ނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ ކުލި މީރާއަށް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައިފި

ޖުމްލަ 86 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި، ގިނައީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން

... 7 ...