ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

މަޖިލިސް ކޮމެޓީ: އިލެކްޝަނުން އެދުނީ ލުއި ދޭން، އެޗްޕީއޭއިން ބުނަނީ އިސްކޮށްފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަން ކަމަށް

ހުޅުމާލޭގެ ހިންގުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާ ބަޖެޓު 42.8 މިލިއަނުން 29.8 އަށް ކުޑަކޮށްފިން: ޝަރީފް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވައިފި ނަމަ އެމްޑީޕީ ލަދުގަންނަވާލާނަން: އަދުރޭ

1

އަވަހަށް ބަޖެޓު ބޭނުން، މިހާރު ހުރި 51 މިލިއަން ހުސްވަންދެން މަސައްކަތް ކުރާނަން: އިލެކްޝަންސް

ދިހަ ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުމަށް އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކަށް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ލަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިފައެއް ނުވާނެ: ޝަރީފް

ލަންޑަނާއި ކުއާލަލަންޕޫރުގައި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ނުބެހެއްޓޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ދުވާލަކު 25 ވަރަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ދަނީ ނަން ނަގަން ހުށަހަޅަމުން: ޝަރީފް

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން މިހާރު 50 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ: ޝަރީފް

އޭޕްރީން 10 ގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

1

އިންތިހާބަށް ލުއިތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ، އިންތިހާބު ފަސްކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން: ޝަރީފް

... 7 ...