ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކާފަ އާއި މުނިކާފައަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ދެއަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ޕީޖީ

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ބައްޕަގެ ބަންދަށް ވެސް އިތުރު 15 ދުވަސް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ކާފަ އާއި މުނިކާފަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ރައުދާގެ މަރާއި ރޭޕްގެ މައްސަލައިގައި އޭސީޕީ ރިޔާޒްއާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ފުލުހުން

1

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ކާފަގެ ދިފާއުގައި ތެދުވި މަދީހާގެ ކެންޑިޑަސީ ބާތިލުކުރަން ނިންމައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވަން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އަވަަސްކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

2

ކަނޑުހުޅުދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ހަތް މައްސަލައެއް ދަނީ ބަލަމުން: ޖޭއެސްސީ

ކޮމިޓީން ނިންމި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވައިފި

އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

« 1