ގްރޫޕު މާރާމާރީ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު ހުޅުމާލެއިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާފުށީގައި މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތަށް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުށްތަކާއި ބައިބަލާއާ ގުޅުވާތީ ކަންބޮޑުވުން، މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ހަތަރު ޓީމެއް ވަކިކޮށް މުބާރާތް ފަށަނީ

ފުލުހަކަށް ކޯރާޑިއަކުން ހަމަލާ ދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ކުޑަކުއްޖަކާއި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހަތް މީހަކު ހޯދަނީ

ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައި، ހުޅުމާލެއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

15 މިނެޓު ތެރޭ ހުޅުމާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެއް، ދެ މީހަކަށް ޒަހަމްތަކެއް

ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެއް، ހަތަރު މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި

ބިދޭސީންގެ މާރާމާރީ: އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބިދޭސީންގެ އިތުރު މާރާމާރީއެއް، އެކަކަށް ޒަހަމްތަކެއް

ހާރިސްގެ މަރު: މުހިންމު ދެ ސިއްރު ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކިބަސް ނުނުގައި ހުކުމްކުރަން ނިންމައިފި

7