ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ސަމިޓް މިމަހު 24ގައި، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ

"ގޯލްޑް 100ގާލާ" އަދި ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2020ގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް ސިންފަނީ

"ގޯލްޑް 100" ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަށް މިއަހަރުވެސް ބީއެމްއެލް ހަމަޖައްސައިފި

ޖޭސީސީގެ ޝޯރޫމެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ ''ގޯލްޑް 100 ގާލާ''ގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ''ވަން އޮންލައިން''

"ގޯލްޑް 100 ގަލާ" އެކްސްކުލޫސިވް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ޖާހު ހަމަޖައްސައިފި

"ނެކްސްޓް 100" އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

"ސްކެޗާރސް"ގެ އައުޓްލެޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

ހަތަރުވަނަ "ގޯލްޑް 100"އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުވާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2019 ފެށުން

80 ކުންފުންޏާއެކު މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

« 1