އަބްދުﷲ ޚަލީލް

ޓޯ ކުރެވޭ އުޅަނދުތައް ނައްތައިލުމުގެ ބަދަލުގައި ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ދެވިދާނެ: ޚަލީލު

3

ކޮލަމް ހަޅަ: ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަގު ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟ މިއީ ބަހުސެއް ނޫން!

1

ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ނިލަންދޫ 44 މީހުން ހިމެނޭ، ފްލެޓް ލިބިފައި ވަނީ ނުފޫޒެއް ނެތި: ޚަލީލް

2

މެންބަރު ޚަލީލުގެ އަނބިމީހާ އާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ތިން ބޭންނާއި އެމީހުންގެ އަނބިން އަދި ފިރިންނަށް ވެސް ފްލެޓް

1

ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ހަދަނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން: ޑރ. ޚަލީލު

1

ޔާމީން ހައްޔަރުކުރީ ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަމާއި ތަޖުރިބާ ނެތްކަން ފޮރުވަން: ޑރ. ޚަލީލު

މިސަރުކާރުގެ ކުރިމަތީ ރައީސް ޔާމިން ކުޑަކަކޫ ނުޖަހާނެ: ހަލީލް

ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާ: މިދިޔަ ފަހަރު އެންމެ ވޯޓެއްގެ ތަފާތު، އަނެއްކާވެސް ޚަލީލާއި ބޮޑުބޭބެ ޖޭފޯގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

1

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ރުހުންނެތި ސޮއިކޮށްގެން ނުވާނެ: ޑރ. ޚަލީލު

އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީއެއް ނުލިބޭނެ، އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ގާސިމާއެކު: ޑރ. ޚަލީލު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮޅޭ ހިސާބަށް މީހަކު ނުކުމެ ވައުދުތައް ވަމުން އެބަދޭ: ޕީއެންސީ

2

ހަލީލާއި މުންދު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފި

1
« 1