Close
One Photos - w3yYgRwywf5FWo3bdFgYdLR51.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ކުރި ވާމްއަޕް ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - KF7z4M7Lp5vwKeeG7ErJMZdMJ.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ކުރި ވާމްއަޕް ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - BllbNWoVChaw8uK9hoLTAzE2F.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ކުރި ވާމްއަޕް ތެރެއިން ކޯޗު މޮރިއޭރޯ --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - biFmTKpOv31csfe5kvwFmxMNw.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ކުރި ވާމްއަޕް ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - jSHqDk0ODU1dMlsyHxo5A0MA5.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ހަމްޕު ޕެނަލްޓީ ފޮނުވާލަނީ --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - PY02JTt0rVUQPdrIn78mOtMSd.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ހަމްޕު ގޯލު ޖަހައި އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - 6IeIds90RxXbxEoJeS6ygK9Ut.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ހަމްޕު ގޯލު ޖަހައި އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - ICRQYhYvAZ3PSZm48WixxphfF.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ގޯލު ޖަހައި އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - 5mCtSBllAKefB67CRi5hNxUOU.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން، އޭގެ ތެރެއިން ގިނައީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގެ އެތުލީޓުން --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - IAVA60QHYlLp9NLIy1UL7MkON.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގެ އެތިލީޓެއް --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - dIjNLgNe7IfvJsRcIOCJzIIfg.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ) --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - KL69NWsVUz9lpXqRuUOoknWbM.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ދާދު ގޯލު ޖަހައި އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - CZQLfYWattkr2S6whEkW3Ng5W.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ދާދު ގޯލު ޖަހައި އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - ENAGS1RGGZ1XsnFkHMU0p7s4d.jpg
22 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ދާދު ގޯލު ޖަހައި އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖަސް
One Photos - 6kT04hAiC6l6ks2AAbj84CG7S.jpg
23 ޖޫން 2023، ބެންގަލޫރު، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާން ބަލިކޮށް، ރާއްޖެއިން ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަނީ --- ފޮޓޯ/ ނައުޝަމް، އިމޭޖ