Close
ޚަބަރު

ބޯހިމެނުން: ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 41 އިންސައްތަ މީހުން ދިރިއުޅެނީ މާލޭ ސިޓީގައި

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 41 އިންސައްތަ މީހުން ދިރިއުޅެނީ މާލޭ ސިޓީގައި ކަމަށް ބޯހިމެނުމުން ދައްކައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެންބީއެސް) އިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޯހިމެނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އިއްޔެ ވަނީ ބޯހިމެނުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާންމުކޮށްފައެވެ.

ބޯހިމެނުމުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި 515،122 މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 382،751 މީހުންނަކީ ދިވެހިން ކަމަށްވާ އިރު، 132،317 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ 382،751 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 195،053 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 187،698 އެވެ. ބިދޭސީންނަށް ބަލައިލާ އިރު، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެނީ 117،460 ބިދޭސީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 14،911 އެވެ. ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ޖުމުލަ އާބާދީގެ 74 އިންސައްތައަކީ ދިވެހިން ކަމަށްވާ އިރު، 26 އިންސައްތައަކީ ބިދޭސީންނެވެ.

ވަގުތީ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީއަކީ 212،138 އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ޖުމުލަ އާބާދީގެ 41 އިންސައްތައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 204,277 އަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި 32,470 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ އާބާދީއަށް ބަލައިލާ އިރު، 2014 އިން ފެށިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް އެންމެ ގިނަވެފައިވަނީ ހުޅުމާލެއަށެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު 16.82 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ އިރު، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1.09 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ވިލިމާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އަދަދު ވަނީ 2.10 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް:

 • ހެންވޭރު - 34،081 މީހުން
 • ގަލޮޅު - 28،600 މީހުން
 • މައްޗަންގޮޅި - 27،824 މީހުން
 • މާފަންނު - 46،928 މީހުން
 • ވިލިމާލެ - 6،754 މީހުން
 • ހުޅުމާލެ - 65،724 މީހުން
 • ހުޅުލެ - 802 މީހުން
 • ބަނދަރުތައް (މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ) - 1،425 މީހުން

މާލެއަށްފަހު ދެން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދިރިއުޅެނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައެވެ. ހިތަދޫގައި 11،070 ދިވެހިންނާއި 2،675 ބިދޭސީން ދިރިއުޅެއެވެ. މުޅި އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަކީ 25،053 އެވެ. އެއީ 20،302 ދިވެހިންނާއި 4،751 ބިދޭސީންނެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި 9،265 ދިވެހިންނާއި 986 ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ އިރު، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ދިރިއުޅެނީ 7،888 ދިވެހިންނާއި 1،278 ބިދޭސީންނެވެ.

މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތައް:

 • އައްޑޫ ހިތަދޫ - 11،070 ދިވެހިންނާއި 2،675 ބިދޭސީން
 • ކުޅުދުއްފުށި - 9،265 ދިވެހިންނާއި 986 ބިދޭސީން
 • ފުވައްމުލަކު - 7،888 ދިވެހިންނާއި 1،278 ބިދޭސީން
 • ގދ. ތިނަދޫ - 5،390 ދިވެހިންނާއި 843 ބިދޭސީން
 • ޅ. ނައިފަރު - 4،089 ދިވެހިންނާއި 725 ބިދޭސީން
 • ލ. ގަން - 3،826 ދިވެހިންނާއި 964 ބިދޭސީން
 • ކ. މާފުށި - 3،219 ދިވެހިންނާއި 1،280 ބިދޭސީން
 • އައްޑޫ ފޭދޫ - 3،054 ދިވެހިންނާއި 1،237 ބިދޭސީން
 • ހއ. ދިއްދޫ - 3،134 ދިވެހިންނާއި 274 ބިދޭސީން
 • ރ. ދުވާފަރު - 3،156 ދިވެހިންނާއި 159 ބިދޭސީން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަދު އަދަދަކަށް މީހުން ދިރިއުޅެނީ ވ. ރަކީދޫ އާއި އދ. ދިއްދޫ އަދި މ. ރަތްމަންދޫގައެވެ. ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރަކީދޫގައި ދިރިއުޅެނީ 63 ދިވެހިންނާއި 14 ބިދޭސީންނެވެ. އދ. ދިއްދޫގައި 111 ދިވެހިންނާއި 29 ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ އިރު، ރަތްމަންދޫގައި ދިރިއުޅެނީ 118 ދިވެހިންނާއި 52 ބިދޭސީންނެވެ.

އެންމެ މަދު އަދަދަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް:

 • ވ. ރަކީދޫ - 63 ދިވެހިންނާއި 14 ބިދޭސީން
 • އދ. ދިއްދޫ - 111 ދިވެހިންނާއި 29 ބިދޭސީން
 • މ. ރަތްމަންދޫ - 118 ދިވެހިންނާއި 52 ބިދޭސީން
 • ލ. މުންޑޫ - 140 ދިވެހިންނާއި 36 ބިދޭސިން
 • ބ. ފެހެންދޫ - 168 ދިވެހިންނާއި 30 ބިދޭސީން
 • ވ. ތިނަދޫ - 75 ދިވެހިންނާއި 184 ބިދޭސީން
 • ހއ. ތަކަންދޫ - 241 ދިވެހިންނާއި 38 ބިދޭސީން
 • ހއ. މުޅަދޫ - 240 ދިވެހިންނާއި 46 ބިދޭސީން
 • ހދ. ހިރިމަރަދޫ - 260 ދިވެހިންނާއި 33 ބިދޭސީން
 • މ. ވޭވަށް - 240 ދިވެހިންނާއި 64 ބިދޭސީން