One Photos - LNnHwMta7QCTuE7RhIEbW5HoW.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nDAKCawR53Q0BU1ETspmq9sOW.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iaqyanMeycA69GO0NpXCVdFTK.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - V0BR6SlcHiXkb6WdhJmG62Zal.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0WOILsYAPfiwOfS5ntcNMiobC.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZoxakaYXqjlSo9aaIVut2FOeK.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - n5hnt3w0jNLz8cPEAl3HUL3Ud.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VcNNDI7EIuCsJ7mRfoHYAKO9O.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - aKvPaKJHpqOduuFy0e5Yyb13u.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ސައިފާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގައި ހުރި ހިދުމަތްތައް މީޑިއާއަށް ދައްކާލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IPodaH5FQ5HgTi5D0SezMChFk.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ސައިފާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގައި ހުރި ހިދުމަތްތައް މީޑިއާއަށް ދައްކާލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - x2qNyDH0n4kQGM6BRXRbyV6I0.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ސައިފާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގައި ހުރި ހިދުމަތްތައް މީޑިއާއަށް ދައްކާލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VkibgpulPK4tfHh1xYDiHqvud.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ސައިފާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގައި ހުރި ހިދުމަތްތައް މީޑިއާއަށް ދައްކާލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RVTC9DWpb7EgSjxhs8su4vb83.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ސައިފާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގައި ހުރި ހިދުމަތްތައް މީޑިއާއަށް ދައްކާލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FBoWHSBVykB4bYBFH4s01tLxV.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ސައިފާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގައި ހުރި ހިދުމަތްތައް މީޑިއާއަށް ދައްކާލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SDJfMST00wKsEaDwtGvHbOZib.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ސައިފާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގައި ހުރި ހިދުމަތްތައް މީޑިއާއަށް ދައްކާލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AjpxcHtlXK1ssnxvxbTjitUci.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ސައިފާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގައި ހުރި ހިދުމަތްތައް މީޑިއާއަށް ދައްކާލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Zw8zdmx3AT4mxstWG5vVzrz0u.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ސައިފާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގައި ހުރި ހިދުމަތްތައް މީޑިއާއަށް ދައްކާލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bQxTqGl3IEN7l0T4URm1S3vBq.JPG
14 މާޗު 2023: މާލެ، އޭޑީކޭގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ސައިފާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގައި ހުރި ހިދުމަތްތައް މީޑިއާއަށް ދައްކާލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން