One Photos - Xl70e4cGv1CldAB6kqd2Wx7FJ.jpg
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - O4DMtOExK3FPyD5WnS2SwsG2Y.jpg
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - AxWVmxgmQCQIFORHXgXrAnMHs.JPG
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - ECfBkbeRvc9yDr6KGxmEG6tJt.JPG
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - mQezMWoEj5uWYrpYN2fOKtErd.JPG
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - m32prWOZMEa2cmaRhPCW0dzsH.JPG
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - VVlD1idDsGps1tXfcRSOgcOqQ.JPG
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - hWRH9isUp8oFIOJ7gIvUJEyuf.JPG
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - 35dpbBKAh2QnoIXgXMZpjLKwJ.JPG
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - UIVj8ygW1dqxVBRnDXpgBAslp.JPG
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - 3OUhqrM6dkywWDvGzDem4ZzxR.JPG
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - cCt2dZtn6DuPrnYeBsTgvtTxJ.JPG
20 ޑިސެމްބަރު 2022: އާޖެންޓީނާ، ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް އެނބުރި ގައުމަށް: ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަގުތައްމައްޗަށް ނިކުމެ ޓީމަށް މަރުހަބާކިޔަމުން --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް