One Photos - F6Sak222bYTUluWWAmPJJV46Q.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ލޫސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - JkSnQe79QLk3dJe1xMv3eCpTA.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ލޫސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - 5rxEqoNEuYj0xd5SrlPdfW4Bs.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ލޫސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - hJ3mR6tkgQlGonHR7m1Aen1LX.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ލޫސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި މެސީ--- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - rINBByB0JbpiE9Q7qjLSQPf0v.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ލޫސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި މެސީ ގޯލުޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ--- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - vcWgiXdYD6p8hVipWInIAnDJk.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ލޫސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފެނާންޑޭޒް ގޯލުޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ--- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - SbCO6MewLvLQ9k6Ka9Y3ZRPts.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ލޫސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗް--- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - dT0KRL7eR4N4ZRDMBi6dIoY31.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ލޫސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - Om8zZsZCELIEC17ojtcbA3TVr.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ލޫސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފެނާންޑޭޒް ޖެހި ގޯލު--- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް