One Photos - uRys52a4PWyMhqJE2IyvKXgAS.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - eJVNBKXS0wlaNVhq9ZwdSY0X2.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ޕްލެންޑުން އުފާފާޅުކުރަނީ--- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - YLcQdAf1z6BMGdZo8A1Qp8e51.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - MmndcswbsFpUzilbk24EOItl8.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - s5bkvkrt68q7WCkkhmK7BJT3W.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - YL6a3KDHB7G76gYvHsFJ8qFUW.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - nJJ7i1ASrO5PDSJxSIsQZHvY1.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 9pkCEclSrigfno0nRdb27ju7F.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ލެވަންޑޯސްކީ--- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - BWsi5WxbxAHQPKtubl49qsnAq.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - vDoeZM5nUbXNuRuKgmfLprjZP.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޕޮލެންޑުގެ ސަޕޯޓަރެއް --- ފޮޓޯ : އަލްޖަޒީރާ
One Photos - Oloo41FbYccvRokl7ppuztpBq.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕޮލެންޑާއި ސައުދީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޕޮލެންޑުގެ ސަޕޯޓަރެއް --- ފޮޓޯ : އަލްޖަޒީރާ