One Photos - shJ1JZqaSPyOuekBTbLlZwSFo.jpg
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - CljvAG2e1ovyUGgNnYcv02fQg.jpg
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - BN4ymE1G1AhYHtr8G52eSQdZF.jpg
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 4nfgIKqF7egay4TTqHs24Due7.jpg
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - IR5Z4D4gTQvkulIg3XGyp1auZ.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - RgnQdenxcpV9GIT3hbA4YXu77.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - hDuStObQnf8AI0u60sg7zLD23.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 9TKzwoZPC4yyhriKfOoatnPMU.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗަށް ވަތް ކޮސްޓަ ރީކާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - RRgKqk111nilEqs3TVmrGwLs3.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗު ބަލަން ވަތް ސްޕެއިންގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 7xtMb8wZ1nR1hyMJ5pQyFOXgM.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 9U6hAnCzeU0WsRp0nhk1mQmds.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - aeMXxxLAofEzWBR1s5l9lNM5B.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ކޮސްޓަ ރީކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ