One Photos - NDtqkCNjHB6ULxNIBPKbgJnR7.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ވަތް އީރާންގެ ސަޕޯޓަރަކު ދަނޑު ބޭރުގައި --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - bh6w8OKTDzrU4CAKFryQ52WJA.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ވަތް އިންގްލެންޑުގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑު ބޭރުގައި --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - RZWRA1EwBb3vhkMBTVF5QhrX4.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން އިންގްލެންޑް ޓީމް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - jj9pOvKZkUtPNiXANUDQUPllQ.jpg
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 5Tz5gBnVPY43WNpFw39Mz3VFU.jpg
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - ro8WhXmy4nwF6y07RwUbT25D0.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ވަދެ އިން އީރާންގެ ސަޕޯޓަރަކު --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - xRmdpw1DWc8iRvU71LAUIZgDw.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - KytGFdLLnAoxSAncSiCuZhGR1.jpg
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ވަދެ އިން އީރާންގެ ސަޕޯޓަރަކު --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - FW6xrvNHmByiPyx0wiJuOnIRV.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - KJQ8y0eKYJZUGqVW2UKtGH8hB.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 8OeERFFmIZS4WMG9M6bRGfJzc.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - EgGKompkieTRtfxvCTT5PvigB.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - KpYxE6OOLFY2ZDhhM7fmiSPGY.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ