One Photos - 3Cgzs1AUzP31UbxjNJDMFYsnw.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - xZm7XRPq8jLWXA6alotr1YpSe.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - eqZUndb6cczjIGLjDyfp17Xxd.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - psiGY7W0lUzKpySiEUMybilPR.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - gD6OImtgXX5uYDN1KqfObBLVP.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - QCMOZomKk3rtbyvlQD4J2LXR7.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިން ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު ބޭލް އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - C6mzbw4DSG6Om09uWaoFduEyo.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - fgplMyPs1OQVstE5bdlTkLNjM.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - HpDMaq4vtFVw6iq76CNPrE4S0.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - B7VdOLjTCqgBJduH4gy6WVxmI.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ވަނތް އެމެރިކާގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - sjKJ1FRX4atlnsAjw7NW2gV9n.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - iCzwARmytgN4W4gAzqSxZNTbR.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް