One Photos - VxYWIOF8QMql2G8kK8QmVXQ7P.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5Vn141nb5pk9oy9aqMXZW4A3u.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Vyd0F43L84eV7OUxjwrEm6nr0.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PA0u21s5D2dtcV6KvVXRxO2jO.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FkgGQ15lLNt8f3Q65F96qMlR8.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZaIr9ZYFkscOeAN4hG5xc1t85.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލުގެ ބައެއް ދަރިވަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Pu9D1zq1HMdOp1BVWJbcOFbni.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލުގެ ބައެއް ދަރިވަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7FWNxH41tVYUhSnCEsOOmxKgD.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް، ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - khhNgob7vp0u5Ia3iixFPsxcl.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - EE0K2w5nPq3gf2BkmneEzcySC.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zHzCilCrPmRqJD60mQrAI60Jp.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tGwbZ5Yufjf93WtgHvyuv9ObW.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ފާތިމަތު ލީނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9QMDgDjQugRNFQrCyHFS6HfxG.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލުގެ ބައެއް ދަރިވަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fcALnXGF7ecnO0ozn2sRSxzCN.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7DSUiEfjcaGZXuRTLkQddqSqc.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yZISXQwERx9Qhs5U7ZArlplj4.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fUEcxYxWw8kn8x5fxKGkWbjeF.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZKhuZ2XU7h2HnCTNZPvh4SANN.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - M1xKatsw4KMpVwkreRa6WgGsG.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zMIfFqNn3MRVWJEQ5RQLkI2eY.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZqllrET0QiCDsTWuq4FqbS0PH.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - W7PEgHi7ToCxMVRYnVpR81cwV.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ETFyRoZ1cbYxQLbtWyWg0UE3g.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vvSGRmwSLzPYVMCENbeKg3K86.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IElwSR3TYXXUA7DDha6hYfWY9.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް، ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން