One Photos - YsyfPZlgsKhQKX5Vw6IuPO6ui.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - G3lrceEG2wODWNUm2kz1MeNDD.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FF3B9pxQ92bPeuVqQXmGEYKVa.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xwxzU0Jor0Q5gXJM04RKbYzLg.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LPKTRBqVu1ltGpvCFZcLwZmiv.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޑުއްވަރި ދާއިރާ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PBNeYvunMKTjGiST9hPCnAwen.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޑުއްވަރި ދާއިރާ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7i7FQ5TkCrcYVk0RYXMIPn1XY.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޑުއްވަރި ދާއިރާ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hKuBWh1CFoURrFI6NOidve4Xr.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HAT11AyrnEXxlWCwYPO7OaQZ9.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5P6Q7UtbId10ozsa9BuRE1lhY.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vxyN8HyEKgIYal5cVoywAMYK7.JPG
27 ޖޫން 2022: މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން