One Photos - fjIBPfr6a4lji5ez5kOLoz2Lb.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 4v2tKpuz41LvHfs7kx2hRomVF.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - KKjyzI6Cr1x6gIa7SykKehxn6.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - Ph4U7IqJUgyHsQNdBvazAxXj9.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - cm3KKMnSGEBWJI9ipUy7k6tC0.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - QWE9JZxzFpGClSihlIbjszeCP.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - FD5LedjflgiYqnstBPnrpVyqb.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - Jd5X4RYheLKmqpq3DmOnxc2Bg.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - KGAGKHyyOp6KMYuaqOyq4cNTV.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - jThFeSfQdaVc5mj0Wezz2v3jv.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - NWe5oqkBHSpwafV5yEHbSkQCu.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - HOSm8bUoyID0ApNNInRXKFYpJ.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - B1NjNW3VFpHYVAyQZWEljMwmL.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - SXAJxRiuGHuT8wPDl6eMqFrBd.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭ ދުވާ ޓްރެކުގައި ބޭއްވި މަޖީދީ ރަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު