ޚަބަރު

ޕީޖީ އޮފީހުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ދައުވާ ހުށަހެޅޭނެ ވިއުގައެއް ގާއިމުކޮށްފި

އިބްރާހިމް ޒަކީ

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލުމަށް ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވޭނެ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.

މި ނިޒާމަކީ ރައްކާތެރި އަދި ފަސޭހަ ނިޒާމަކުން ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ޑިވަލޮޕްކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ. ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ މި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ 187 ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް އިއްޔެ ގުޅާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އައިޝަތު ރިޒްނާ ވިދާޅުވީ އެ ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ޝަރީއަތް ހިންގުން އަވަސްވެ، އިދާރީ ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

"މިއީ ޖުޑިޝަރީން ފަށާފައިވާ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން މަސައްކަތުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު އެއް ބައި. އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމިގެންދާ އިރު، އަދުލު އިންސާފު ހޯދުމަށް ފަސޭހައިން ވާސިލުވެވޭ ތަންތަނަށް ކޯޓުތައް ވެގެން ދާނެ،" ރިޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދައުވާ އުފުލުމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް އިދާރީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ސިސްޓަމް މިހާރު ދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

ޑީޖޭއޭ އިން ބުނީ މި ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަމުންދާނީ އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރެވެންދެކަށެވެ. އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ނިމުމާއެކު އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިން ތައާރަފުވެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން އޮޓޮމޭޓް ވެގެންދާނެއެވެ.