One Photos - ni01HOOG0qh4atOuLLaGbZv2Y.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0l6YPmVLgIyCzDBIvxSZlQifU.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ks3jmvCxS1RC7zeBH0SO8QjGl.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އާޝިޔަތު ޝިއުނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4ak7g1MFp28GirURE0AfhSv01.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021:މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ މުޤައްރިރު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LkG2hRWBMsY6LrcycjruBwRXb.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nYx8imal5OQDAxZYEwSudUfgt.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021:މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CNsjv6eDiygyc3JGA1A9yedUS.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dHo7R1JkWf1Mnl1eIGEWioJvK.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KUbbc6zXc3XVg9AV97XncFqOb.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް މުޣުނީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6LMPKjFf9mKoOH6NXiWFaIcCi.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IIOPEOSl2o7fxaRiWW3HMByME.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯ ފާތިމަތު އަފްޝަން ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - T9EFv57iNN88NJfJTf5xg04YV.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން