One Photos - Ck5HuoP4HW2t58zfksq1qYdrh.jpg
8 ނޮވެންބަރު 2021: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސްރީ ލަންކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ފްލައިޓަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - jKe9S9jkyxna4sIQObBHHNE42.jpg
8 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާއަށް ވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - aPXQMde44ev6x0uA1ttnJ2lE1.jpg
8 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާއަށް ވަޑައިގަތުން. އެމަނިކުފާނަށް ލަންކާއިން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - VDecS7GSFI0Ml8236dSacCG2G.jpg
8 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާއަށް ވަޑައިގަތުން. އެމަނިކުފާނަށް ލަންކާއިން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 67dvXSDx8axUa8tEooIOPDayi.jpg
8 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާއަށް ވަޑައިގަތުން. އެމަނިކުފާނަށް ލަންކާއިން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - h8PRaI2y1wUXAZbFJXMy3SBaP.jpg
8 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާއަށް ވަޑައިގަތުން. އެމަނިކުފާނަށް ލަންކާއިން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 4AiL9Q2pswsUtUgTnbeKtdKw6.jpg
8 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ އެއާޕޯޓުގައި --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xSMbmhsqMcf2G1VT8K6P1AbWi.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތާބަޔާ ރާޖަޕަކްސައާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xh3gpfoBzhi76YB61OFPQ5FWn.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތާބަޔާ ރާޖަޕަކްސައާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުން އިސްކަންދޭ މުހިންމު މައުޟޫއުތަކަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 4LfCSU5hP5Ru5D0uiyUSUNJwW.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތާބަޔާ ރާޖަޕަކްސައާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު އިއްޒަތްތެރިންގެ ފޮތުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - d5Z1fLhW5zHBndaQbf3blXAji.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ieT29NpV7tD5nbikavFqWDnme.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ro3gBHxdAa1vUt6wAFtSuATua.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - c2Ck2qXGFPfW74JtMTSR1Rxkg.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، "4 ނޭޝަންސް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ފޯ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީ 2021" މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - OiNjUCmPfXbCVuoRPVnAv5aTZ.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، "4 ނޭޝަންސް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ފޯ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީ 2021" މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް
One Photos - Ng6Arr68FCf9kepKpObJeEeuh.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، "4 ނޭޝަންސް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ފޯ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީ 2021" މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - PSoqlr6rjUJtTN8HBXsdaqVMh.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ސްރީ ލަންކާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، "4 ނޭޝަންސް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ފޯ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީ 2021" މުބާރާތް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - irSxmF3CIMoeatHFjlqdRZWqU.jpg
9 ނޮވެންބަރު 2021: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝިނަލް އެއާޕޯޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާއައް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ފްލައިޓުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް