One Photos - eNoGAgKEKH2JV5qvKUsCkNMAO.JPG
21 އޭޕްރީލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - dON3NtzQDvqZUefL9IF1E5w0S.JPG
21 އޭޕްރީލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lP5SSmUQmTt7vhpiC3uEYnroY.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - iTy0sBLrLnWGcVbrQoOxN4unB.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - aZgDI62GqtPQnoNpOCbe2jVTM.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZBB4ghj95KmvtcuQwDPdz4Yvy.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XPUVtRVjPI7rNom5r0XlfbIYL.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - oXY8sK3KAaT43wJojJNfgDbIS.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި، އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - OO39Dm9Yae45qAW4dzBvxhWQJ.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި، އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5zOEqh3BMRqRlJD6cvFzRAqh7.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2XCxbnNebz9qQXrdYVghTdWrj.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2IKUfHraw0cvYjvi5Wbp58Q29.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5HCFtyhCBj1rLmedO57yrDp4H.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި، އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - EiLZDWipeqILwJkhkVHzlVltJ.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - U16nc5BdRfHp4dF8MDZ00FdED.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - nACiBUSL1LcG9MvMTvAs5aXRA.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Seu7AZEKw5XqlkVGW7a8bEJeN.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LpACOs7cUA5IWZNeY9Tne1phg.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އިދިކޮޅު މައި ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lUiHfHXMGTxBvYpbjDnjMKsVx.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FJqUM8YQOLgtAjzN4ozOcn7vH.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ސުޖާއު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - z6nzehroTV7LUzgIyHDrUSj3t.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 4aOSl9y71Y4VTllSzHMh192cc.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - V8dQbtrimCEXPmMPMDLgLt82A.JPG
21 އޭޕްރީލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - eexHenj7nmkPrBs9qUsdVQTpw.JPG
21 އޭޕްރީލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hjg1OYk78QnijV08ULaWecIqw.JPG
21 އޭޕްރީލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - RNZEZmPdJ2A8Rm5plNBzz4y4y.JPG
21 އޭޕްރީލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KHCZjXWmcI2LoC9ve7dv3AwuU.JPG
21 އޭޕްރީލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XR9dRRlXe2hqqHv6gZm2P1fzT.JPG
21 އޭޕްރީލް 2021، މާލެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް