One Photos - VftN0v514tOrIl0t2sJqeWMMh.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - go7cv1maIh3LpZsAYehPsa2sL.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - mUstb2AWNVOtI5A0So8TZamaO.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - GbiKKjOurUW7UrNI3cAarppIa.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - pUlVqxIrMbj3Yv4zzgnNyrxgC.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ މެންބަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - PUbar594SK8OladREjPnckt10.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - T4fsaxqDEfGGEDZAscMHRgH7a.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް ފާތިމަތު އަނޫލާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - mmB1So6KhrYGPEZxT4oPySJWw.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2nXtAYNN7avzes33Cvk6xGmeM.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަކީލް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ASm4sKekZqhYjO3MPAYG2BFsl.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ މެމްބަރު އާއިޝަތު އަބްދުﷲ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - JHS90KbJQe7PKoiILwLQJmwsY.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރު މާޖިދު ހަސަން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - mOSFSFKn7iyhMDZG8cuJvYsjp.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން މަނިކު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 7816Z8NIxM1haQ6WhwTkeRcN7.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5NItzs1fo3WmztuEkrl3azXYr.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ މެންބަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2vDBmp5wLW6SsDsJDQ9Um4Ett.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Uj1Q7R998Jurcr6EgFqrhG44q.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ މެންބަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - W0RkFd8oMCS0V16xKGvAJ90nP.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YACFJGFCmaXUNiQtQmL5dfdtR.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FAmU6wxDvVPGkE7R36agBi5So.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FFcfDFg24KuuAH2LeOxhcULsA.JPG
06 މާޗް 2021، މާލެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް