One Photos - tLcLiEgSVYC65858UZJnodq5N.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - RrOld4om77fHpi0HeEhQL1G9T.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖެންޑާ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - unmKM1y3XogmJyebrH2nCfJzj.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީއައިއެލްސީގެ ފައުންޑަރ ޝުނާނާ މަރިޔަމް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - WGWaIcSCX3Cl9M3Xt24v99fZk.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - E92qfzi3oh9YXBXu21m2iDv9S.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަސްހަދު އަލީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - S0CSlVJpMrUPLyA5SbV2YWnmz.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީއައިއެލްސީގެ ފައުންޑަރ ޝުނާނާ މަރިޔަމް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - rvTCN1SsMMFUx88dFOtvjBiMk.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓާ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓުގެ ނައިބު މުހައްމަދު އަޒުމީލް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 93183faQrlgvUTyWayMoShU5X.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - pC4rq8TGRGO1vganTmV4BJ7EX.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - IjMDdv3UMvWxN6pXwIZyPw2WC.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - RPECW7Bx9aatQrEOKMvk3uzJ1.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖެންޑާ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3YUAE7MVbZZSFBCZcO57HaAgo.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kCS9Pdje3R2ohWaOygNJYtURN.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖެންޑާ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZrPXPXW4odhusHVQ9gpBNLqEb.JPG
13 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަސްހަދު އަލީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް