One Photos - 88gVVlhNyFjx0sz9GiQZW0XDl.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XtF63Bk5NxBnDUcEPKv3DisAB.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KwWQtSF4bcnKLN39GgI9STVT5.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - j0ZBEtjUjwVTqt0JMEVhJ1Z2I.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1ujtS4W5qWNlqXTWtX2XwDaZ6.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - R4iVQaodEIbRa2RKWkfH7dLeS.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5N7G0ftz0vkbYzruXjIHMQIsE.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - awSllV7aiwvnLelQtpDnfKXv5.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - CSZgOQMuxKNuA5Dp1M7CMeODv.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އަދި އިލްޔާސް ލަބީބު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - V3ghqhpGEsz7HWYraIf9dydBN.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - q060RXfvyvuXKGfFvitvvti7v.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - NJdarWrD1GPm9Ah1t7zWPyGem.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - dsLA08DLNGLprhCip45XYbkRZ.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1L6Z19D9lvyBUKV74785uINUD.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އަދި އިލްޔާސް ލަބީބު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FpeSb21hBirrrXjg4jKy36bJR.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - eLXmh4MNQbqI5wYpiZZVn3G15.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - DkePfqY9ZYhhR5ZgvkQDG5uZA.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3c3G3HNxRH0EwLvZklkSF90b9.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bEt6VVyZExwpf9GZqc3OtYfVn.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - eqmDkVtBqsDVuxlm9CIW98yRc.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - U2SXgj295p2NfYhdCzmwhjJ0d.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - selumotcQ1yYdJ1jfMQLxEoNI.jpg
19 ނޮވެމްބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް