Close
One Photos - 4U2PM1XHfiRmvLnyF8fNQjKiz.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Kt2pFkNKuEyHJPkI3iODgpOHF.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - r9gC4sZJ3ZvFdHuFmHPy1K4jW.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - EsTDdnZiIGPz93UPaghsFcHtB.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 1EZ4Sv80u9nffhCxAKOPpawXL.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - RqtrohJHw8XV2iSs1XveinMs8.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - OqX28IbCDto7yF35pU94kYWHD.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - AWKGBSKZPWbsdGzJHsXrbKUVn.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - arvUNG5PyJxl43yINx6ldmYC4.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - bobwdg8l5Q9iDkr7k9gfFFCcv.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 2QRLOlpygFZL56VznxZfKZ3x1.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - CTsD71bjEe1ofUCLsWdjUKGGL.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - L9AFNPr2tnzQXidTHg1MpsbxG.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - fJpeN4Du3CS8QO6hURFsU4MZz.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - nqcLsmRA1uNA4uZmE7u8NjxFn.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - dkfeVgOjfNEi7veus70JNux4p.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - lM6clDvhj3V4JYCHaM5d27o7p.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - t79LDQ86rnIZ8qi3UVyy8ss8m.JPG
26 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ އިތުރުން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް -- ވަން ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ހައްޔާން