One Photos - z3fzVgFkJtkLI8l8q3qMuwCXf.jpg
15 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އައުމުން ހައްޔަރުކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - fTFTSK5bXnAhtGAFdsdHgywGn.jpg
15 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އައުމުން ހައްޔަރުކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Moqd4FoZavgrQ6t6IZQt0TA66.jpg
15 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އައުމުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - se8Kg5MNYvd5bLAPu8l9RNUFA.jpg
15 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އައުމުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން