ޝަހިންދާ އިސްމާއީލް

އަޒްރާ އާއި ޝަހިންދާއަށް ފޮނުވި ޗިޓާ އެމީހުން ހަވާލުވެއްޖެ

އަޅުގަނޑު ރާއްޖެއިން ފުރީ އޭޕްރީލް މަހު: ޝަހިންދާ

ކެޔޮނިރުކޮލަމް: މަޖުލިސް ރައީސް އެމް.ޑީ.އެން ގެ ދިފާއުގައި، އަޒުރާ ނަސީމްގެ ނޭނގޭ ވާހަކަތަކެއް

41

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުން، ޝަހިންދާގެ މަލާމާތެއް ފުލުހުންނަށް

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން 2017 ވަނަ އަހަރު ސަލަފު ޖަމިއްޔާއިން ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިކަން ހާމަވެއްޖެ

1

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް އައި އިރުވެސް ޝަހިންދާ ރާއްޖޭގައެއް ނޫޅުއްވާ: ޕޮލިސް

2

ދީނަށް ފުރައްސާކުރާ މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ މީހުންނާ މެދުވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

2

ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތްކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ: އިމްރާން

އެމްޑީއެން ސަސްޕެންޑްކުރީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ޝަހިންދާގެ އިންޒާރެއް ރައީސްއަށް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ލިޔެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނާމެދު ނަފްރަތު އުފައްދާކަށް ނޫން: ނަޝީދު

މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ނުބަލައި ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ބެލުމަކީ އެފަދަ މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުން: ޝަހިންދާ

2

މައާފަށް އެދި ބަޔާން ނެރުމަކުން ނުފުދޭ، ތައުބާވޭ: އިލްޔާސް

« 1