ސިއްހީ އެހީތެރީން

އޮއްތޮގެ އެކްސިޑެންޓަށް ދެ އަހަރު: އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަނި މަ ހިނގާނަން! ފަރުވާގެ ލޯބި ނަމޫނާއެއް

1

ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންނަށް ފަސޭހައިން ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނެ އިންތިޒާމު އައިޖީއެމްއެޗުން ހަމަޖައްސައިފި

އިތުރު 30 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ރާއްޖޭގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމުލަ 1216 އަށް

ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ރަމަޟާން މަހު އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ދޭން ނިންމައިފި

ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ އާމްދަނީ އުނިވާގޮތަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވައިލި އުސޫލު ބަލައިއެއް ނުގަންނަން: އެމްއެޗްޕީޔޫ

ކޮވިޑް 19ގެ ޕީކް މާޒީވެއްޖެެ، ރޯދަމަހާ އެކީ ކޮވިޑްގެ ކަންތައް ނިމޭނެ: ޑރ. ހަސަން ހަމީދު

މެންބަރުންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލާތަން އެބަފެނޭ، އަޅުގަނޑުގެ ކެތްތެރިކަން ވެސް ހިފެހެއްޓޭނީ ވަކި ވަރަކަށް: ނަޝީދު

ކޮވިޑަކީ ނުރައްކާތެރިބައްޔެއް ކަމަށް، އެއީ މަރުބައްޔެއްކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ރޯގާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

2

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ނަރުހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ގައުމީ އިމްތިހާނަށް، ހުރިހާ ވަގުތެއް ކޮވިޑުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: އޭޑީކޭ

އައްޑޫން މާލެއަށް ގެނައިފަހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ އުފުލި އެމްބިއުލާންސްގައި ކިޑްނީ ބަލީގެ މީހަކުވެސް އުފުލި