ތިމާވެށި

ތަފާސް ހިސާބުތަކާއެކު ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް މަޖިލިސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ތިމާވެށި ފިލާވަޅެއް

މޮރިޝަސްގެ ފަރަށް އެރި ބޯޓު ދެބުރިވެއްޖެ

ބޯޓަކުން ތެޔޮ ލީކުވާތީ މޮރިޝަސް ގައި އިމަޖެންސީ އިއުލާން ކޮށްފި

އައްޑޫއަށް އުދަ އެރުމުގެތެރޭގައި އާ ރަށެއް އުފެދިއްޖެ، އެރަށަށް ކިޔަނީ "ގައުހެރެ"

1

ހުރިހާ ދިވެހީން ގަސް ހައްދަނީ، މިއުޅެނީ ކިހިނެއް ވެގެންތަ؟

3

އެމްޓީސީސީން އިން ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގައި 600 ގަސް އިންދައިފި

މިއަދު ކުރި ވިއްސާރައިގައި، ދ. މާއެނބޫދޫއަށް އުދަ އަރައި ރަށުތެރޭގައި ލޮނުގަނޑު ހެދިއްޖެ

ނިކަމެތިންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލައި، ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަދަން ކަނޑައަޅައި ފެނާއި ނަރުދާމާގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި

މަޑަވެލި، ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަލުން ފަރުމާކޮށް، މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

1

އުދަ އަރާނަމަ ލޯޑަރުން މީހުން އަރުވަން ޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި އެކަން ކުރަންޖެހޭގޮތް ކަނޑައެޅިދާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ތިނަދޫއަށް އުދައެރުން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

... 14 ...