ދިރާގު

ދިރާގު ޓީވީގެ ވީއޯޑީ ޕްލެޓްފޯމަށް ނިކަލޯޑިއަން ތައާރަފް ކޮށްފި

ދިރާގު މޯބައިލް ނެޓްވޯކަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެއްޖެ

ދިރާގުން މާލޭގެ ޕާކުތަކުގައި ވައިފައި ހޮޓްސްޕޮޓުތައް ގާއިމްކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

1

ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި

"ރޯދަ މޮމެންޓްސް"ގެ ނަމުގައި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ބައިސްކޯފުން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ މަދަހަ އަލްބަމެއް ނެރެފި

ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އުފާވާ މިންވަރަށް އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރާނަން: މަލީހު

ދިރާގުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިންޑޯ ޕްލޭއޭރިއާ އާކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި

ދިރާްގަށް ދޫކުރި ރީބްރޯޑްކާސްޓިން ލައިސެންސް ބާތިލުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލޭނެތަނެއް ނެތް : ސިވިލް ކޯޓް

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްވުން

"ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަންފާ، ވީހާ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން"

ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްޓާޓްއަޕް ވޯކްޝޮޕް ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

... 25