Close Election
Close
One Photos - MEBGVs3HOlhst37JHvOhwDEb8.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IJ5aq1PlpQN5W0H1nJLGrRyDS.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hKhOUiCPUsDRJ6Z13bKKmetC6.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MJaeQGdNak8taaO4yTpYdo410.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6IbmdziBmQFYcyx2Mw7qOgz5N.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Gkp4XHBDnjjZeUeewMDWiVzpF.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - c8R1hvZZxNEX0WrF7SFhbEKTd.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Tz2EuZ0ez9eRzxgX1qo7gyP6R.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - a1tDwI2jXY3eMrDBkp4VOyTJ6.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nmu2WxhG7PGiDTgAC83ALk88Q.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9GROhl8LFsjx8kHSRb1i22AoH.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MWffW9RXfsLi6txq25X7Vyshq.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IlkimV534mZJPts3l3LoLIlqN.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - i6VnmakLSQaXjdYv4OlV487aO.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zEQw7U95eH7OgDKLHy42ZeM8t.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ToFNZhXDqzZLhR6YCeLyqUm0w.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - sFiHperGIz7mhfOEMwpd731Gm.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BYkuPBbxZVqfwMJlJhhV1tlyt.JPG
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކ. ގުޅިފަޅު، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން އެ ތަނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން