Close
One Photos - Vm4NZRfIGsGEpg3HtpmtRuPdR.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން އޮންލީއަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - k6DeO2OQuNVzZ9Rbz5K9habWH.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - ppaHYxJAKhrVCfLSV8CQJ3eB2.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - wWakirCJD9fXoNtVTtR8vQbkV.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - ooV2hmkQzu6wjQMXeTjz2Faw7.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން ނާއްޓޯއަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - z4RT4avDVKDhlJxgJEYWsCjE7.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން ތޮއްޕޭއަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - AHFRl8JmY24HFfEWNr5Rlr9yi.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - Sa0iFsZ5W3voFqU05I6KLg6Gp.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - aspRMJtWse59hjKP98SkGw8jv.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔަން ސަފު ހަދާފައި --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - GKhI8BDb7mvGuxUj3TUVJAQMk.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން އެރަށުން ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - nnDkdPqgvqXVVWPdO10xYESY6.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - igpd4bKA2f3xWkW9vnMEbcljf.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން އެރަށުން ކެޕްޓަން އޮންލީއަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - VXJjHOzknTsv9RLIVtjliDqSJ.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - 2DXTKTXuJfS14hORFozxdqSE9.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިއުމުން އަހުމަދު ހަލީމް (އައްމަޑޭ) އަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - FM2lF9hnPxfJtIfCWPUA9ScQ2.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - KWKljuMHy3ou5UJD9qJeO9tbQ.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން ކޯޗު އިސްމާއީލަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - 0YC79q0AgAdU2zAcUsdAgTvmC.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)
One Photos - ukannXUcGnELWmtMhz9V9Tx3M.jpeg
22 މާޗު 2023، ލ. ގަން، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ތަށްޓާއެކު ގަމު ފުޓްސަލް ޓީމުން އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ފާތިމަތު ޒިދުނާ (ޒިދޫ)