One Photos - sFVEnifaZuDaObUx4bmhIVrLx.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ގަން ޓީމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VDeaikWeyedXEa4zTAFVn4vZp.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - X4Ege1pwqrl5Tx7hDaMrc80Eb.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަލީ ހާފިޒް (ހާއްޕެ) ކައިރިން ބޯޅަ ހޯދަން ހުސައިން ނާޝިދު (ނާއްޓޯ) މަސައްކަތް ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jHoqPioVNrNAPYl9hkEINWhgp.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އިނގުރައިދޫގެ މުހައްމަދު މަމްދޫހު ކައިރިން ބޯޅަ ހޯދަން ހުސައިން ޝަރީފް (އޮންލީ) މަސައްކަތް ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - shni0X7cwz3P9l8BtaVO8PEeZ.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KxXkN1WJELnvCqX48iEZy6jKM.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ހުސައިން ނަޝީދު (ނާއްޓޯ) ބޯޅައާއެކު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - qBuqlP8Mxiuh92PfvLh6MjAwd.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަލީ ހާފިޒް (ހާއްޕެ) ކައިރިން ގަމުގެ ހުސައިން ނާޝިދު (ނާއްޓޯ) މަސައްކަތް ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oQAwo5SUEHt89X4HxdbBMGG1i.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަލީ ހާފިޒް (ހާއްޕެ) ބޯޅައާއެކު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1P8b9ModPfwL0aydEfJWfzUcC.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އިނގުރައިދޫ އަހުމަދު އައިހަމް ކައިރިން އަލީ ޝާމިސް ބޯޅަ ދުއްވާލަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - c7ribJvwFIAor92o5NCX9Wgu6.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަލީ ހާފިޒް (ހާއްޕެ) ކައިރިން ގަމުގެ އަބްދުﷲ ޖުނައިދު މަސައްކަތް ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FFVXcGjg4vP38gBOnMjcnQddC.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5kqe4p481ZuL90Rhr0slxpXEd.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އިނގުރައިދޫގެ އަހުމަދު އައިހަމް ކައިރިން ބޯޅަ ހޯދަން ހުސައިން ޝަރީފް (އޮންލީ) މަސައްކަތް ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Dwkf5iVcnSK7WVUOsFeZZsSud.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kGpzs0L6pUydc4VSyssBtERA9.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4OfPfSbGVkOg21L44g6bYBXER.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އިނގުރައިދޫގެ އަލީ ހާފިޒް (ހާއްޕެ) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - x5OsDQZOQkldrrzTfQ5xjXLFF.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ގަމުގެ ގޯލު ޖަހައި އަބްދުﷲ ޖުނައިދު (ޖޭނޭ) އުފާފާޅުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Koxe2BeG3RxARRmUrR9SalXvz.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1Jo9fph2PeLWQARvTUmX3hlKQ.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8t4XqUGdGEl1soC4v2WLdqO6C.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IXXxxe9U8KT9uy2htNUZzkLRt.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަހުމަދު ހަލީމް (އަންމަޑޭ) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - e4NlYOEed6Zm3xmaxTvqVGMuA.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - TJ1Z4PliuPg8iBx5PliqcuDJB.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VpKkqDgmF5oERVlo0vWQuv5Yl.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ހުސައިން ޝަރީފް (އޮންލީ) އާއި ޖުމާން ބޯޅައަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9V8sXXooeciiNrhdDkqdklfVT.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MzJa3wJrrkyjLHv7BvRfT8mEy.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަބްދުﷲ ޖުނައިދު ގޯލު ޖަހައި އުފާފާޅުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VpEGFof1HIhy1rWsU7dNf240Z.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަބްދުﷲ ޖުނައިދު ގޯލު ޖަހައި އުފާފާޅުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IpR6WcmtleQ0mXW2axw7WTw9Q.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕެ) ގޯލު ޖަހައި އުފާފާޅުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9OdrpMP3bQozh0aretgIAD7x8.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ހުސައިން ޝަރީފް (އޮންލީ) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HommMArC3QPPtC8kxXX47aL13.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަލީ ހާފިޒް (ހާއްޕެ)އާއި ހުސައިން ޝަރީފް (އޮންލީ) ބޯޅައަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JzLjr06GoNH7SBUF3eBI7CYar.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fiNYzPVbJaIkWf0PFGT93KONr.JPG
14 މާޗު 2023: ހުޅުމާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ގަމާއި އިނގުރައިދޫ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން