ލައިފް ސްޓައިލް

ކަރަންފުލާއި ލުނބޯ، ހިންޏާއި މަދިރީގެ ބޮޑު ދުޝްމަނެއްކަން އެނގޭތަ؟

މަރިޔަމް ޝަފާ އިބްރާހިމް

ކަރަންފުލަކީ އެތައް އަހަރެއް ކުރީއްސުރެ އެކިކަހަލަ ކެއްކުންތަކަށާއި ބޭހަށްވެސް ބޭނުން ކުރެވެމުން އަންނަ އަދި ހާއްސަކޮށް ދިވެހީންގެ އެންމެ މުހިންމު، ހާއްސަ ދުފުމުގެވެސް ރަހަ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވެމުން އަންނަ ބާވަތެކެވެ.

ކަރަންފުލަކީ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް އިން ފުރިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މި ކޮމްޕައުންޑްތަކުގެ އެހީގައި ހަށިގަނޑުގައި ފްރީ ރެޑިކަލްސް އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކޮށް، ސެލްތަކަށް ގެއްލުންދޭ، ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. ތިބާގެ ނިޒާމުން ފްރީ ރެޑިކަލްސް ނައްތާލުމުން، ކްލޯވްސްގައި ހުންނަ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި، ހަކުރުބައްޔާއި، ވަކި ކެންސަރުތަކެއް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.

ކަރަންފުލުން ސިއްހީ ގޮތުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބެ އެވެ. ހަޖަމުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި އެހީތެރިވެދީ، ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދީ، ހަކުރުބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެއެވެ އަނގައިގެ ބަލިތަކާ ހަނގުރާމަކޮށް، ބޮލުގައި ރިއްސުމަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި، ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ކަރަންފުލުގެ ތެލަކީ މަދިރި، ކުނި، ވަސްޕް، މޮތު އަދި އެތަކެތީގެ ލާރވް، ފްލައި، ފްލީ، އިއާވިގް، ސިލްވަރފިޝް، މައިޓްސް، އެފިޑްސް، ކޮކްރޯޗް އަދި އެހެނިހެން ދޫނިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަލުވިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ، ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ގުދުރަތީ ސޫފި މަރާ އެއްޗެކެވެ.

ކަރަންފޫ ތެލަކީ ސޫފި ނައްތާލުމަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކަރަންފުލުގެ ވަހުގައި މަދިރިއާއިި ހިނިފަދަ ސޫފިތަކަށް ބިރުވެރި ވަހެއް ހުންނަކަން ފާހަގަވެއެވެ. ލުނބޮއެއް ދެފަޅިކޮށް، ލުނބޯފަޅީގެ ތެރޭގައި ކަރަންފޫ ވަޅުލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ރޭގަނޑު މަދިރިއާއި ހިންޏަށް ފާރަވެ ހޭލައ އިންނާން ނުޖެހޭ ވަރަށް ރައްކާތެރިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްދޭނެއެވެ.

މަދިރި ދުންދަނޑި ކުދިކުދިކޮށްފައި، އޭގެ ތެރެއަށް މުށެެއްހައި ކަރަންފޫ އެއްކޮށް އެއަށް ކުޑަ ރާހުތް ފޮދަކާއެކު ފެން ނޫނީ ކޮލޯން އަޅާފައި، ދެތިން ގަޑިއިރު ފަހުން އެބައި ފުރޭނުމަށްފަހު، ފެން ފުޅިއަކަށް އަޅާށެވެ. ޝެލްޓެކްސްގެ ބަދަލުގައި ސްޕްރޭކޮށް ހިނިހޮރުތަކާއި ހިނިފަދަ ތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް މިއީ ތިމާވެށްޓާ ގުޅޭފަދަ ސްޕްރޭއެކެވެ.