One Photos - cNrVdKmZBmR0dCpZzRTwUiW41.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އަލް ޖަނޯބް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓޭލިއާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - mXcShJjCA8v6V8VTmgpCvrNXG.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އަލް ޖަނޯބް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓޭލިއާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - ltb1b2KwTWOmUL3h09pFJ3W4d.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އަލް ޖަނޯބް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓޭލިއާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އޮސްޓޭލިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - fAaL9pN2ftGJt3zb1NCm7tGk9.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އަލް ޖަނޯބް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓޭލިއާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޓިއުނީޝިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - PWxkQnjaKkBp6C1ux1QhVcKc3.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އަލް ޖަނޯބް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓޭލިއާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ދެގައުމުގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - qKQL5FoLrL9XZOUjHiuUih2xX.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އަލް ޖަނޯބް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓޭލިއާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - yWQnaj8fNSJIj5eqs6ckMKNcw.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އަލް ޖަނޯބް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓޭލިއާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - YKP9QLgoFMRvGrspWCJcALiHm.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އަލް ޖަނޯބް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓޭލިއާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - WceotphTfQJtLXPUSKs2CsBut.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އަލް ޖަނޯބް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓޭލިއާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޓިއުނީޝިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
One Photos - HxjeLOdZZIYqmkMHMSupFQA28.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ އަލް ޖަނޯބް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓޭލިއާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޓިއުނީޝިއާގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ