One Photos - lrVf5JZ9v2HgtURVeluAdUxJl.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް މާލޭގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ބޮޑު ސްކްރީނެއް ކައިރިއަށް ބަޔަކު ޖަމާވެފައި: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެންނާއި ފޭން ޒޯންތައް ހަދައިގެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ދަނީ ނަގަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - TH2pmpARt8EslXp1NCoW874VL.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް މާލޭގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ބޮޑު ސްކްރީނެއް ކައިރިއަށް ބަޔަކު ޖަމާވެފައި: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެންނާއި ފޭން ޒޯންތައް ހަދައިގެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ދަނީ ނަގަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YNJs7TOVdFZQqVElFITYNEJMb.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް މާލޭގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ބޮޑު ސްކްރީނެއް ކައިރިއަށް ބަޔަކު ޖަމާވެފައި: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެންނާއި ފޭން ޒޯންތައް ހަދައިގެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ދަނީ ނަގަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LEk0xaSwTqI5tGuXLGlQWMZ65.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރު ތައްޔާރުކޮށްފައި: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެންނާއި ފޭން ޒޯންތައް ހަދައިގެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ދަނީ ނަގަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kkqZEkkroTi6haEZRmvICEIqe.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ސްކްރީން ކައިރީގައި ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވެފައި: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެންނާއި ފޭން ޒޯންތައް ހަދައިގެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ދަނީ ނަގަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Vibionhs2jvg4taNVKLntJpV1.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ސްކްރީން ބަހައްޓާފައި: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެންނާއި ފޭން ޒޯންތައް ހަދައިގެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ދަނީ ނަގަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rVAZQyCbsmR93xDOTjZA0d25f.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ސްކްރީން ބަހައްޓާފައި: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެންނާއި ފޭން ޒޯންތައް ހަދައިގެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ދަނީ ނަގަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BglhFAZry3DToJOr4ehL1mPIw.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ސްކްރީން ބަހައްޓާފައި: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެންނާއި ފޭން ޒޯންތައް ހަދައިގެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ދަނީ ނަގަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - eKQZLdxFRSgg9OzJ35TFW6Znw.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ސްކްރީން ބަހައްޓާފައި: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެންނާއި ފޭން ޒޯންތައް ހަދައިގެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ދަނީ ނަގަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pMJPBhLRNNzHL3Ha5ro1KhxQA.JPG
21 ނޮވެމްބަރު 2022: ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ސްކްރީން ކައިރިއަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވެފައި: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެންނާއި ފޭން ޒޯންތައް ހަދައިގެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ދަނީ ނަގަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން