One Photos - d95EiHkvAp4MeqOXgafMPQ6ck.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - yenU0jB75EMyNiGft9lOEhYov.jpg
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - TVjvxMaFc3HQPRG103kPE0E4y.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ވަދެ ތިބި ސެނެގާލްގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 02ZZS3xaVa9jt6V8SgzvsOJnt.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - NNQm6vjkfzSLlyLyp5xKzv5C7.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022 : ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ކީޕަރު ނޮޕާޓް --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - ucqp3tH0plRpINOS9dhhbwiOd.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 2BlLMx5NRI1IcSeSfnwSSfkjd.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - dsjKdmvCDCjC6fEke1SO8q45r.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - mTiJc8ZBb031Vw0nCuxC7s0oF.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 7IxEQ1e63YmJ41D97hsBmO9H0.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - Eg0Wvv74lUODpv6ZAjsNU59Ob.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނެދަލޭންޑްސް އިން ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
One Photos - 2DBOblfN710VelZLi5IhJZ4Nt.JPG
22 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުން މޮޅުވުމުން ނެދަލޭންޑްސްގެ ޓީމުން އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ