One Photos - QTJHCXLUPF9Upq62hnFh3SDm9.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - LSkvv7a6ru1x6rsGCItxa2NJA.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - omHdlbKA69u5kGJafJzKPXEoi.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 3s0ay4oQaJDogPsq9ZSl7GlDO.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - AqlcIzIkRW9iy2ANNTIOXByq9.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - fEomWD8roAmKlHgPzMtVEVE6K.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - uxjq3Jx1qdqYdq0rtypgU7bDw.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޒަރީރު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 5ifKj0X92oRGpGIrbRMUw6Ugm.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ) --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 8lXjjgqjRA9iD3l2FN0tUvK2g.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - TpD9GmM6ZetXSgDpHlIMLTk5X.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - gy8QXc22xOfXWhT2A3DFnhCHF.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް އަހުމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - ff7foTGz9BUaVY376CtjbsXr2.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 6BPhkovi4jyxGt2kfX7J24de6.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ) --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - aUk0Fqk1THqLggjtdkfesfJHq.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - W82G4xdRbOEYY5w9Jn8zA0Wme.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު