Close
One Photos - f4UtuI3HhSaA2UrTcrPHtRTQ1.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބް ރައިސް ފައިސަލް ނަސީމާއި އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - RSdkf50DPpqyC0ulRyBPRAoSU.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - SK2BHvPZlYWqYVszPShD1frex.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބް ރައިސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - h91FWYBsL32nXokFEQ2oAseG0.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވާންގް ލިޖިން ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - H8o0UAxWij0TZcIaZjk4KNmlv.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު މަހުޖޫބު ޝުޖާއު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - MnIIXHZTkbwwqJrC8CIKvoyxT.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - x3D298T58udFR2K5NXZN2Dvml.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބް ރައިސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވާންގް ލިޖިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - LrBZG4UadGTQyx5JP1r1Rebdu.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބް ރައިސް ފައިސަލް ނަސީމާއި އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 6eGB6Q6hDbE3i46RJuU8fqAjQ.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - RTxrxOJiLXKCKthy67CvBHaAb.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭއަށް އެމިރޭޓްސް ފުލައިޓެއް ޖައްސަން އަންނަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - fQQ9KgG7tfTllpJ4772p3SG4J.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އާ ރަންވޭއަށް މިއަދު ފުރަތަމަ ޖައްސާފައި ވަނީ އެމިރޭޓްސްގެ ބޮއިން 777 މަރުކާގެ ފްލައިޓެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - RvyQJHYzyiRp5C1Hm2BgXaOpX.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އާ ރަންވޭއަށް މިއަދު ފުރަތަމަ ޖެއްސި އެމިރޭޓްސްގެ ބޮއިން 777 މަރުކާގެ ފްލައިޓަށް ވޯޓާ ސެލިއުޓެއް ދެނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - zw75nIzNYmIaz7Fl4yaaNRzk7.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އާ ރަންވޭއަށް މިއަދު ފުރަތަމަ ޖައްސާފައި ވަނީ އެމިރޭޓްސްގެ ބޮއިން 777 މަރުކާގެ ފްލައިޓެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - gY38cdFS5LAxnWk6ItFECvwYg.JPG
6 އޮކްޓޯބަރު 2022، ހުޅުލެ، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، "ނޫވިލު" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު