One Photos - WVD8C3yysYxJInbrfzgszHyFI.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފެލިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލްލް ރަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zNnBxOsBkh560biEocSXOUJ3e.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NYvYcEUTYi4gd8n1f70KMKn85.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xbZL5ENoO9vBrcWaBzDQBLx8s.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިއްދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WPh8kfePqsSaBNEWJBzfO3noe.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފޭދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - I6OEt7MAznBTMLESG8ckTtHY7.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3RnAET2IBlAfl9iBmuw4SmWxx.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދަނގެތި ދާއިރާ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wm0QeKP2PJZ1yvWqMbXERsNsg.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MX3QiDTAUP7IG1W5MVBetw5gn.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YkUALLOfbmBpVH3AYE69UmEQd.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - c7aEHZuXValTqmgk6h8eaI9M0.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YYjZDqY9RrlXRzZuqiF20m01f.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޓީގެ މުގަރިރުގެ ނައިބު އަދި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދުދީދީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - btoYgB1pdx0GmuHXMfmZRCfzP.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފޭދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - GCa2ZILMfLnR6IMfawdYubfyD.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4oT9m6JpGNvwMiUpsZVGLoFP0.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ މާޖިދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0N91rXxaPLqte3EEiKCnKwJb2.JPG
4 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން